تبلیغات
وبلاگ شخصی مهندس محمد علی محمدی

وبلاگ شخصی مهندس محمد علی محمدی
توسعه اقتصادی نیازمند توجه عملی به كشاورزی پایدار است
نویسندگان
نظر سنجی
ورود حضرتعالی به وبلاگ حاضر تاچه انتظار شمارا براورده ساخت ؟باسمه تعالی

مقدمه :

سالیانه حدود 200 پایان نامه دانشجویی كارشناسی ارشدودكترا ودههاطرح پژوهشی بابودجه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی به انجام می رسد لیكن تاكنون یافته های تحقیقاتی به دلایل متعددی مورداستفاده مدیران وكارشناسان  اجراییسازمان جهاد کشاورزی قرارنگرفته است. عدم كاربردی بودن تحقیقات دانشگاهی به ویژه پایان نامه ها ، عدم اطلاع مدیران وكارشناسان اجرایی ازموضوع ویافته های تحقیقاتی ، عدم همخوانی موضوع پایان نامه ها بامشكلات جدی بخش كشاورزی استان وهمچنین عدم اعتماد مدیران وكارشناسان نسبت به نتایج تحقیقات ازمهمترین دلایل عدم استفاده سازمان از یافته های تحقیقاتی  بوده است.

اهمیت وضرورت حمایت سازمان ازتحقیقات دانشگاهی :

بررسی های انجام شده گویای آن است كه علی رغم پتانسیل قوی نیروی انسانی دانشگاه وعلاقه فراوان دانشجویان برای انجام تحقیقات كاربردی، موانع متعددی مانع تحقق این امردر طرحهای پژوهشی وپایان نامه ها گردیده است. ازهزینه بالای تحقیقات كاربردی ومحدودیتهای مالی دانشگاه وهمچنین عدم همكاری كافی دستگاههای اجرایی به عنوان مهمترین موانع یادمی شود.

ازسوی دیگرسالیانه حدود 1200 میلیاردبودجه تحقیقاتی به دانشگاهها ومراكزتحقیقاتی وزارتخانه ها اختصاص داده می شود پراكندگی وتعددمراكزتحقیقاتی ودانشگاهی وهمچنین کثرت اعضاء هیأت علمی باعث گردیده قسمت قابل توجهی ازبودجه یادشده صرف هزینه های جاری به ویژه حقوق اعضاء هیأت علمی وپرسنل شود مركزتحقیقات كشاورزی ومنابع طبیعی به همین دلیل تاكنون نتوانسته است درجهت رفع نیازهای پژوهشی مدیریت ها ومعاونت های سازمان گامهای بلندی بردارد. دانشگاه فردوسی می تواند نقش ویژه ای در رفع نیازهای پژوهشی سازمان بردارد. باتوجه به اعلام آمادگی دانشگاه برای كاربردی نمودن تحقیقات وپایان نامه های دانشجویی به نظرمی رسد اجرای طرحهای پژوهشی مشترك واجرای پایان نامه های كاربردی می تواند بخش قابل توجهی ازنیازها رامرتفع سازد .سازمان درتحقیقات كاربری واجرای پایان نامه ها  بسیاری از هزینه هارا ( حقوق پرسنل و سایرهزینه های جاری، تاسیسات وسایرهزینه های سربارو....) متحمل نمی شود. اجرای پایان نامه های كاربردی دانشجویی دارای فوایدزیادی برای سازمان می باشد كه مهمترین آنها به شرح زیرمی باشد.

آثاروفوایدحمایت سازمان ازاجرای پایان نامه های دانشجویی

1- ایجاد وتقویت تعامل مستمربین سازمان ودانشكده كشاورزی درپایان نامه های دانشجویی

2- فراهم نمودن شرایط بروزاستعدادهای بالقوه دانشجویان وشناسایی نیروهای مستعد

3-كمك به كاربردی شدن پایان نامه های دانشجویی وتربیت نیروی انسانی متخصص وباتجربه

4- كمك به توانمندسازی دانشجویان به عنوان مدیران آینده بخش كشاورزی برای قبول مسؤولیتهای خطیردربخش

5- بروزشدن دانش كارشناسان اجرایی سازمان

6- انجام تحقیقات كاربردی درحداقل زمان ممكن باتوجه به تعداددانشجویان واعضاء هیأت علمی دانشگاه

7- استفاده از نتایج تحقیقات کابردی با حداقل هزینه ممکن

تدوین نیازهای پژوهشی جدیدسازمان :

درموارد زیرامكان تعریف نیازهای جدید پژوهشی فراهم خواهدشد.

1- بروزپدیده های جدیددربخش كشاورزی واعلام نیاز بخش تخصصی ذیربط

2- ارسال نیازهای پژوهشی تكمیلی مدیریت تخصصی ذیربط

3- پیشنهاداعضاء هیأت علمی ودانشجویان دانشگاه برای عنوان جدیدپس ازاعلام نظرمدیریت ذیربط.

4- اعلام نیازپژوهشی توسط مدیریتهایی كه قبلاً فرم تعیین نیازهای پژوهشی راتكمیل نكرده اند. (صنایع روستایی- طرح وبرنامه )

تبصره :

نیازهای پژوهشی سازمان دربهمن هرسال موردبازنگری قرارمی گیرد ونتیجه بازنگری به دانشگاه اعلام خواهدگردد.

مصوبات شورای معاونین سازمان وحمایت ازپایان نامه های دانشجویی

براساس مصوبه جلسه 30/3/86 شورای معاونین حمایت ازپایان نامه های دانشجویی دراولویت دفترترویج جهادكشاورزی دردانشكده كشاورزی می باشد حمایت ازپایان نامه های كارشناسی ارشد ودكتری دوحالت انجام می پذیرد.

الف) حمایت ازپایان نامه به طورعام شامل ارائه اطلاعات پایه ، تامین خودرو ، خوابگاه وغذایی محقق ومساعدت درتایپ وتكثیرخواهدبو.د عنوان پایان نامه بایستی منطبق بانیازهای سازمان انتخاب شود.

ب ) حمایت ازپایان نامه ها به طورخاص وموردی به صورت حمایت مالی انجام می شود عنوان پایان نامه ها بایستی ازعناوین اولویت دارسازمان باشد.

ج ) دانشجویانی كه عناوین انتخابی آنها ازبین نیازهای سازمان باشد درطرح مهندسین ناظر، سربازان سازندگی وارائه تسهیلات بانكی دراولویت می باشند.

فرآیند اجرای پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تكمیلی

الف) اخذوتدوین نیازهای پژوهشی

- دریافت نیازاولیه بخش تخصصی

- تطبیق نیازهای اعلام شده باتحقیقات انجام شده

- تكمیل فرم تبیین نیازهای پژوهشی توسط مدیریت ذیربط

انجام اصلاحات فرمهای تكمیل شده

ب ) تاییدنیازهای اعلام شده توسط مراجع ذیربط

- ارائه نیازهای آموزشی درشورای پژوهش وتصویب آن دركمیته های تخصصی

- تایید نهایی نیازهای پژوهشی توسط مقامات ذیربط

ج ) اطلاع رسانی درموردنیازهای پژوهشی وحمایت ازاجرای پایان نامه ها وطرحهای پژوهشی

ارسال نیازهای پژوهشی به دانشجویان واعضاء هیأت علمی دانشكده

راهنمایی لازم برای انتخاب عناوین پایان نامه

- دریافت پروپوزال بررسی آن درشورای پژوهش ومدیریت ذیربط

- تعیین نوع ومیزان حمایت ازپژوهش

- انتخاب مشاوراجرایی توسط گروه ودانشجویان

ح ) عملیات اجرایی تحقیق

- همكاری مشاوراجرایی درتحقیق اكتشافی

- همكاری درانتخاب روش تحقیق وآماده سازی ابزارجمع آوری داده

- همكاری درجمع آوری اطلاعات پایه ومیدان تحقیق

- ارائه گزارش پیشرفت فیزیكی درمورد اجرای پروژه

- حضوردرجلسات دفاع وارائه گزارش مسؤولان ذیربط

- بررسی گزارش نهایی طرح واقدامات لازم

- تحویل گزارش نهایی به مقامات ذیربط

- اعلام نتایج به بخش تخصصی وپیگیری اجرایی شدن یافته های تحقیق

نیازهای پژوهشی سازمان وكاربردی شدن پایان نامه های دانشجویی :

باعنایت به رسالتی كه جهادكشاورزی خراسان رضوی برای ایجاد تعامل بادانشگاه فردوسی احساس می نمود دفترترویج جهادكشاورزی دردیماه 1385 دردانشكده كشاورزی تاسیس گردید یكی ازمهمترین اهداف تاسیس دفتریادشده تلاش برای كاربردی شدن تحقیقات دانشگاهی واستفاده مؤثرازپتانسیل موجوددردانشگاه برای حل معضلات بخش كشاورزی بوده است بدین جهت پس ازاستقراردفترترویج دردانشكده 126 عنوان نیازپژوهشی ازمدیریتهای تخصصی سازمان اخذگردید بررسی اولیه نشان ازابهام  ، عدم چهارچوب علمی وهدف مشخص عناوین داشت بدین جهت براساس كاركارشناسی انجام     باعنوان تبیین نیازهای پژوهشی تدوین گردید. فرم یادشده به تصویب نمایندگان مدیریتهای تخصصی ذیربط رسید ومتعاقب آن ازمدیریتهای ذیربط درخواست گردید نیازهای پژوهشی خودرا براساس فرمت تعیین شده درفرم تدوین وجهت پیگیریهای بعدی به مدیریت ترویج ومشاركت ارسال نمایند نیازهای پژوهشی مدیریتها درقالب فرم تبیین نیازهای پژوهشی تدوین وبه تایید مقامات مجازهرمدیریت رسید.

باعنایت به اینكه برخی فرم به صورت شفاف تكمیل نشده بود ویابه برخی سؤالات پاسخ كافی داده نشده بود فرمهای دریافتی مورد بازنگری قرارگرفت وبرای اصلاح به مدیریت مربوطه ارجاع گردید. دراین مرحله مشخص گردید تعدادی ازعناوین اعلام شده قبلاً توسط دانشگاه فردوسی ویا مركزآموزش عالی به انجام رسیده است وهمچنین برخی عناوین اعلام شده قابل انجام برای پایان نامه دانشجویی نبود. بنابراین 96 فرم به شورای پژوهش سازمان ارائه گردید مركزتحقیقات كشاورزی خراسان رضوی درجلسه شورای پژوهشی    گردید قسمت قابل توجهی ازنیازهای اعلام شده توسط مدیریت ومعاونتها توسط مركزتحقیقات به انجام رسیده است بدین عناوین 96 نیازپژوهشی جهت اعلام نظربه مركزتحقیقات تحویل گردید . بررسی لازم برای انجام ویاعدم انجام آنها صورت پذیرد نهایتاً براساس نظركتبی مركزتحقیقات ورئیس شورای پژوهشهای كاربردی عناوینین كه توسط مركزتحقیقات درحال انجام ویا پایان یافته بوده ازلیست عناوین نیازهای پژوهشی حذف گردید. بنابراین ازمجموع 96 عنوان اعلام شده توسط مدیریت ها وواحد 76 عنوان پژوهشی به (12/9/86 ) دانشكده های كشاورزی ودامپزشكی ارسال گردیده است وبراساس نامه مكتوب معاون پژوهشی دانشگاه فردوسی گروههای ماشین آلات ، اقتصاد ، مهندسی آب ، گیاهپزشكی نیزبرای اجرای پایان نامه های اعلام آمادگی نموده اند پیگیری بعدی برای اجرایی شدن یافته های ادامه دارد.
[ سه شنبه 17 بهمن 1391 ] [ 10:59 ق.ظ ] [ محمد علی محمدی ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

كارشناس ارشد مهندسی كشاورزی ( گرایش توسعه روستایی ) از دانشگاه صنعتی اصفهان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :